Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz

BOZP, PO a analýza rizik

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Pod pojmem řízení BOZP, PO rozumíme souhrn všech opatření ze strany zaměstnavatele, jejichž hlavním cílem je zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech či majetku zaměstnanců. V podstatě lze konstatovat, že soubor těchto opatření je obecně nazýván prevencí rizik a mohou mít povahu:

 • technologickou,
 • technickou,
 • právní,
 • organizační,
 • administrativní.

BOZP, PO a její řízení je nepochybně jednou z mnoha povinností a odpovědností zaměstnavatele vyplývající z právních předpisů, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, PO a mnoha dalších. Z pravidla se jedná o neustále se opakující se proces v organizaci.

Naším cílem je nabídnout našim klientům systémová řešení otázek BOZP, PO. Jsme odborně způsobilí a v této oblasti Vám nabízíme provedení vstupního auditu BOZP, PO a následné vypracování potřebné dokumentace, která zahrnuje:

 • Vyhodnocení rizik, analýzu rizikových faktorů a opatření k jejich eliminaci nebo odstranění,
 • Kategorizace prací,
 • Směrnice pro řízení BOZP, PO,
 • Školení vedoucích zaměstnanců, osnovy, lhůtník a prezenční listinu, znalostní test,
 • Směrnice pro poskytování OOPP, karty pro přidělování OOPP,
 • Kniha úrazů (vedení knihy úrazů a evidence úrazů),
 • Harmonogram lékařských prohlídek, žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance,
 • Kniha revizí,
 • Provozní řády strojů, zařízení, mechanizace, apod.
 • Dopravní řády, Místní řád skladů, Požární řád, Kniha požárů.

Nedílnou součástí našich služeb jsou:

 • Pravidelné prověrky BOZP, PO v podniku dle §108 (5) Zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 1x v roce prověrky BOZP, PO na všech svých pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat,
 • Návrhy zjištěných opatření,
 • Kontroly pracovišť z hlediska prevence BOZP, PO dle požadavku klienta,
 • Účast na jednání s orgány státního dozoru.