Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 - Košíře
+420 603 836518
qualityservice@qualityservice.cz.cz

BOZP a analýza rizik

ISO poradenství, certifikace a audit, EU Prohlášení o shodě

Pod pojmem BOZP rozumíme souhrn všech opatření ze strany zaměstnavatele, jejichž hlavním cílem je zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech či majetku zaměstnanců. Soubor těchto opatření je obecně nazýván prevencí rizik a mohou mít povahu:

 • technologickou,
 • technickou,
 • právní,
 • organizační,
 • administrativní.

BOZP a její řízení je jednou z mnoha povinností a odpovědností zaměstnavatele vyplývající z právních předpisů, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP a mnoha dalších. Jedná se o neustále se opakující se proces v organizaci.

Naším cílem je nabídnout našim klientům systémová řešení otázek BOZP. Jsme odborně způsobilí a v této oblasti Vám nabízíme provedení vstupního auditu BOZP a následné vypracování potřebné dokumentace BOZP, která zahrnuje:

 • Vyhodnocení rizik, analýzu rizikových faktorů a opatření k jejich eliminaci nebo odstranění,
 • Kategorizace prací,
 • Směrnice pro řízení BOZP,
 • Školení vedoucích zaměstnanců, osnovy, lhůtník a prezenční listinu, znalostní test,
 • Směrnice pro poskytování OOPP, karty pro přidělování OOPP,
 • Kniha úrazů (vedení knihy úrazů a evidence úrazů),
 • Harmonogram lékařských prohlídek, žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance,
 • Kniha revizí,
 • Provozní řády strojů, zařízení, mechanizace, apod.
 • Dopravní řády, Místní řád skladů,

Nedílnou součástí našich služeb jsou:

 • Pravidelné prověrky BOZP v podniku dle §108 (5) Zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně 1x v roce prověrky BOZP na všech svých pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat,
 • Návrhy zjištěných opatření,
 • Kontroly pracovišť z hlediska prevence BOZP dle požadavku klienta,
 • Účast na jednání s orgány státního dozoru.